Algemene voorwaarden

Nutribelco VOF

Rietstraat 2
9900 Eeklo
België
+32 497 21 16 68

info@2bultra.be

BE 0898 216 733

1. Elke vorm van dienstverlening van NUTRIBELCO worden  beheerst door deze voorwaarden, met uitsluiting van de  eigen voorwaarden van de klant. Wijzigingen aan de  voorwaarden gebeuren voorafgaand en schriftelijk. 

2. Onverminderd het gegeven dat de dienstverlening door  NUTRIBELCO niet intuitu personae is en NUTRIBELCO zich het  recht voorbehoud derden hiervoor in te schakelen, worden  de opdrachten in principe uitgevoerd door dhr. Timmy Claeys  (PT) en Mevr. Sharon Cobert (Mind Coaching). 

3. NUTRIBELCO verbindt zich niet tot een resultaatsverbintenis,  doch louter tot een inspanningsverbintenis. 
NUTRIBELCO (zowel PT als Mind Coaching) verschaft geen  medische behandeling of medicaties, psychologische of  psychiatrische begeleiding. NUTRIBELCO stelt geen medische  diagnoses of psychosomatische analyses. De klant dient  vooraf uitdrukkelijk te melden aan NUTRIBELCO dat hij/zij in  behandeling is bij een arts, psychiater of psycholoog. De klant  verbindt zich ertoe, en is hier exclusief verantwoordelijk voor,  om in voorkomend geval de behandelende arts en/of  psycholoog op de hoogte te brengen van de intentie deel te  nemen aan een welbepaalde training of traject. 

4. Betalingsmodaliteiten 

4.1. Trainingstrajecten 

Bij de opdrachtbevestiging van NUTRIBELCO ontvangt de  klant een factuur voor het totaalbedrag van het traject,  dewelke binnen de 8 dagen dient betaald te worden  ingevolge waarvan de vooropgestelde start- en volgende  trajectdagen definitief worden ingeplant, desgevallend  materialen worden geleverd. 

Trainingstrajecten zijn een dynamisch gegeven, en kunnen  onderhevig zijn aan wijzigingen. In voorkomend geval maken  deze wijzigingen het voorwerp uit van een aangepast voorstel  en – bij akkoord – van een opdrachtbevestiging van  NUTRIBELCO voor de gestelde wijziging, inclusief nieuwe  factuur dewelke binnen de 8 dagen dient betaald te worden  ingevolge waarvan de wijzigingen definitief worden ingeplant in het oorspronkelijke schema. 

4.2. Mindset coaching – trajecten 

Een intake-gesprek gaat een mind coaching-traject vooraf. Dit  intake-gesprek is vrijblijvend en houdt geen enkele  verplichting in, noch voor de klant noch voor NUTRIBELCO,  voor het opstarten van een Mind Coaching-traject.  

Bij de opdrachtbevestiging van NUTRIBELCO ontvangt de  klant een factuur voor het totaalbedrag van het traject min  de vergoeding van het intake-gesprek; factuur dewelke  binnen de 8 dagen dient betaald te worden ingevolge  waarvan de vooropgestelde start- en volgende trajectdagen  definitief worden ingeplant. 

4.3. Niet-betaling 

Onbetaalde facturen van NUTRIBELCO genereren  verwijlintresten a rato van 8,5% per jaar op het uitstaande  bedrag, alsook een schadevergoeding a rato van 10%, meer  invorderingskosten ad € 75,00 (in geval van regeling buiten  de rechtbank om) klant.  

5. Annulering 

5.1. NUTRIBELCO heeft het recht om elke dienstverlening  definitief te annuleren, in welke gevallen de reeds door de  klant betaalde facturen waar geen dienstverlening tegenover  stond zullen worden terugbetaald. 

5.2. De klant kan de inschrijving voor een traject kosteloos  annuleren tot 14 dagen voorafgaand aan de voorziene  datum.  

Bij trajectannulatie door de klant minder dan 14 dagen  voorafgaand aan de voorziene datum blijft 25% van het  inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Bij trajectannulatie door de klant minder dan 3 dagen  voorafgaand aan de voorziene datum blijft het  inschrijvingsgeld 100% verschuldigd. 

5.3. De klant in een trainingstraject heeft recht op 5 kosteloze  annulaties voor een ingeplande sessie (‘wild cards’), met de  betrachting een alternatieve sessie te voorzien binnen de 7d  na de geannuleerde sessie. De klant verbindt zich ertoe  NUTRIBELCO 24u op voorhand te verwittigen van dergelijke  annulatie, zonder dewelke de sessie als plaatsgevonden zal  worden beschouwd.  

De klant in een Mind Coaching-traject heeft het recht op 3  kosteloze annulaties voor een ingeplande sessie (‘wild  cards’), met de betrachting een alternatieve sessie te  voorzien binnen de 7d na de geannuleerde sessie. De klant  verbindt zich ertoe NUTRIBELCO 24u op voorhand te  verwittigen van dergelijke annulatie, zonder dewelke de  sessie als plaatsgevonden zal worden beschouwd.  

6. Materiaal 

Enig materiaal dat NUTRIBELCO al dan niet kosteloos ter  beschikking stelt van de klant, blijft onverkort eigendom van  NUTRIBELCO en is alsdusdanig gemerktekend. De klant  verbindt zich ertoe enige derden hierop te wijzen in geval van  beslag of dergelijke meer. 

7. Vertrouwelijkheid 

NUTRIBELCO garandeert de vertrouwelijkheid inzake de  informatie bekomen tijdens haar dienstverlening (hieronder  begrepen doch niet beperkt tot informatie behorend tot  zowel de professionele als persoonlijke levenssfeer van de  deelnemers).  

8. Recht & bevoegdheid 

De dienstverlening van NUTRIBELCO wordt beheerst door het  Belgisch recht. Enige discussies zullen definitief beslecht  worden voor het Vredegerecht Eeklo dan wel de rechtbanken  te Gent.

ALGEMENE VOORWAARDEN MEMBERSHIP

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan door Nutribelco VOF (2B Ultra) en een Member. In deze Algemene Voorwaarden staan de regels en voorwaarden voor het aangaan van een membership bij 2B Ultra.

1. Definities

 • 2B Ultra: Nutribelco VOF, gevestigd te 9900 Eeklo, Melkerij.
 • Member: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder met een (geldig) membership, product of dienst bij 2B Ultra.
 • Membership: ontstaat nadat een persoon of partij een overeenkomst heeft afgesloten met 2B Ultra.
 • Product: een product of dienst binnen het aanbod van 2B Ultra, beschikbaar gesteld via de website, de app (Virtuagym) en/of fysiek op locatie.
 • Flextraining: een les of training welke op het rooster van 2B Ultra staat aangegeven.

2. Algemeen en toepasselijkheid

 • Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Nutribelco VOF. Het (post)adres is Rietstraat 2, 9900 Eeklo, met het BTW-nummer BE 0898 216 733. Mocht je vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden dan kun je contact opnemen via info@2bultra.be
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie, offertes, overeenkomsten en daaruit vloeiende verbintenissen met een Member, gedaan door 2B Ultra.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)verhoudingen tussen 2B Ultra en personen en/of partijen, die zich via de website van 2B Ultra, de 2B Ultra Virtuagym app, of direct bij 2B Ultra hebben aangemeld voor het kopen van producten en/of het aangaan van een Membership binnen het aanbod van 2B Ultra. Deze personen en/of partijen stemmen ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen in samenspraak met 2B Ultra.
 • 2B Ultra heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 2B Ultra zal de Member hiervan tijdig op de hoogte stellen. Wijzigingen treden 1 kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een wettelijke afwijkende termijn van toepassing is, dan treed deze automatisch in plaats van bovengenoemde termijn. De meest actuele versie zal altijd op onze website (www.2bultra.be) beschikbaar worden gesteld.

3. Aangaan van een Membership bij 2B Ultra

 • Een Membership aangaan bij 2B Ultra kan op de volgende manieren:

a) Registratie en aanmelding via de 2B Ultra app (via Virtuagym);
b) Registratie en aanmelding op locatie.

 • De ingangsdatum van een Membership en betaling start in beginsel nadat een persoon en/of partij zich heeft aangemeld om een Product af te nemen.
 • Een Membership is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van 2B Ultra worden overgedragen.
 • 2B Ultra is gerechtigd om een Member om identificatie te vragen.
 • Een Member is verplicht melding te maken van wijzigingen van omstandigheden, waardoor niet meer voldaan kan worden aan de voorwaarden van het Membership, alsmede gewijzigde contactgegevens.
 • Een Membership kan binnen 14 dagen na aangaan worden herroepen door een Member. 2B Ultra is gerechtigd om voor het aantal dagen dat de Member gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten, kosten in rekening te brengen. Een Membership kan herroepen worden door het formulier voor ontbinding in te vullen en naar ons te mailen (info@2bultra.be) of dit formulier in te leveren op de club (Melkerij in Eeklo). Het formulier is hier te downloaden.
 • Een Membership wordt aangegaan voor onbepaalde looptijd, Het Membership wordt automatisch verlengd met 1 (één) maand tot opzegging van het membership.
 • Bij het aangaan van een Membership gelden geen eenmalige starterskosten per Membership. 2B Ultra kan van deze starterskosten afwijken bij aanbiedingen of acties.
 • In geval van ernstige blessures en/of ziekte(s) kan een Member het Membership (tijdelijk) stopzetten, mits het voorleggen van een doktersattest of bij langdurig verblijf voor de werkgever in het buitenland, mits voorleggen van attest vóór vertrek. Een Membership kan tot een maximum van 6 maanden worden stopgezet. Het stopzetten van een Membership met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • 2B Ultra houdt zich het recht voor om personen en/of partijen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Daarnaast is 2B Ultra gemachtigd om personen en/of partijen te weigeren en/of eenzijdig het Membership te beëindigen, zonder dat hierbij restitutie van een Membershipsgelden is verschuldigd.

4. Betalingen en tarieven

 • De ingangsdatum van een Membership wordt bepaald bij afronding van het aanmeldformulier. De eerste betalingsperiode gaat in op de ingangsdatum op het aanmeldformulier of de eerste betaling via de Virtuagym app.
 • De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat 2B Ultra de aanmelding heeft ontvangen. Het bedrag voor de eerste maand of een deel hiervan en het inschrijfgeld wordt direct bij aanmelding via de virtuagym app voldaan.
 • Online betalingen van Memberships en Producten worden verzorgd door betalingspartner Mollie BV. De betalingsgegevens worden enkel door Mollie BV en door je eigen bank bijgehouden.. De betalingen van Membership worden via automatische incasso afgeschreven. Betalingen voor Producten kunnen worden betaald middels automatische incasso, bancontact, IDEAL betalingen of cash betalingen op locatie.
 • Bij stornering van de automatische incasso worden administratiekosten van €5,- (vijf euro) in rekening gebracht. De incasso en de administratiekosten worden bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag wederom niet kan worden afgeschreven wordt  een aanmaning verzonden waarvoor aanvullende administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de faciliteiten van 2B Ultra worden ontzegd, totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan. Het dossier kan door 2B Ultra worden overgedragen aan een Incasso bureau.
 • De tarieven voor Memberships en Producten van 2B Ultra worden getoond op de website (www.2bultra.be) alsmede de 2B Ultra Virtuagym app. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • 2B Ultra behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen. Members worden tenminste 1 (één) maand voordat de wijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

5. Inschrijven en afmelden

 • Een Member kan zich voorafgaand aan een Workout aanmelden via het daarvoor bestemde online systeem (de 2B Ultra Virtuagym app).
 • Afmelden kan tot 180 minuten voorafgaand aan de start van een Workout, via het online systeem. Zonder en/of bij niet-tijdige afmelding wordt 1 credit in rekening gebracht. In het geval van Memberships heeft 2B Ultra, bij het (meerdere keren) achterwege laten van niet/te laat uitschrijven, het recht om deelname voor een bepaalde periode te ontzeggen. In overleg met en na goedkeuring van 2B Ultra kan van voorgaande worden afgeweken.
 • Een member toegang tot de locatie tijdens de openingsuren om vrij te trainen.
 • 2B Ultra heeft het recht om het rooster tussentijds te wijzigen. Het meest actuele rooster wordt ten alle tijden beschikbaar gesteld via de 2B Ultra Virtuagym app.
 • 2B Ultra heeft tot het tijdstip van de start van een Workout het recht om deze, bij onvoldoende belangstelling, ziekte of overmacht situaties, te annuleren. In dat geval wordt een in rekening gebrachte rit gecrediteerd.

6. Toegang en openingstijden

 • De faciliteiten van 2B Ultra zijn toegankelijk op de openingstijden zoals weergegeven in het rooster van de 2B Ultra Virtuagym app voor Members van 2B Ultra.
 • 2B Ultra is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 • 2B Ultra is gerechtigd faciliteiten gesloten te houden op officiële nationale feestdagen of vanwege reparatie en onderhoudswerkzaamheden. De Member heeft geen recht oprestitutie.
 • 2B Ultra behoudt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing, vakanties of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer een sluiting minder dan 15 dagen bedraagt, heeft een Member geen recht op restitutie van abonnementsgelden.

7. Opzeggen van een Membership

 • 2B Ultra behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een Membership, ongeacht het soort Membership, door opzegging te beëindigen in een van onderstaande gevallen:

a) Bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de Member en/of schending van de voorwaarden en reglementen van 2B Ultra. Deze beëindiging vindt plaats zonder teruggaaf van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt;
b) Indien betalingen voortkomend uit een Membership, 30 dagen na vervaldatum van de betaaltermijn nog niet zijn voldaan, zonder dat de betalingsverplichting voor de verder contractduur vervalt.

 • Een Member kan een Membership gedurende de initiële looptijd enkel tussentijds opzeggen via een ingevuld opzegformulier op locatie, onder de volgende voorwaarden:

a) Wanneer een Member gaat verhuizen buiten een straal van 30 kilometer. Een kopie van het bewijs van inschrijving bij de nieuwe gemeente dient hierbij overlegd te worden;
b) Bij een blessure met eenzelfde periode als de looptijd van een Membership. Deugdelijk bewijs dient hierbij overlegd te worden.

 • Na afloop van de initiële looptijd van een Membership, wordt deze stilzwijgend verlengd en heeft een Member de mogelijkheid het Membership op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 (één) maand. Een opzegging is enkel geldig via het opzegformulier op locatie, tenzij registratie en aanmelding online is gedaan via de 2B Ultra Virtuagym app.

8. Risico’s en aansprakelijkheid

 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van het aanbod van 2B Ultra, is geheel voor eigen risico.
 • Een Member heeft in het geval van bestaande blessures/ziekte/andere ongemakken de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden hiervan aan 2B Ultra en/of instructeur.
 • 2B Ultra is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door een Member zijn aangeleverd.
 • 2B Ultra en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.
 • Een Member zal zowel 2B Ultra als de instructeur/instructrice vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 • 2B Ultra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen

8. Intellectuele eigendom

 • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van 2B Ultra en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 • 2B Ultra verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van 2B Ultra te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder deze Algemene Voorwaarden.
 • Bij beëindiging van een Membership vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door 2B Ultra geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en diensten blijven eigendom van 2B Ultra en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Member.
 • Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van 2B Ultra te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met 2B Ultra.

10. Privacy

 • 2B Ultra zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt. Meer informatie over privacy en het verwerken van je gegevens vindt je in ons privacybeleid.
 • Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op info@2bultra.be Na deze melding zal 2B Ultra de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke termijn onderzoeken en indien mogelijk daartegen actie ondernemen.
 • De Member gaat akkoord dat 2B Ultra alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in het Privacy Statement, te raadplegen via ons privacybeleid.
 • De Member gaat ermee akkoord dat 2B Ultra de Member mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
 • De Member gaat ermee akkoord dat 2B Ultra de Member mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Member heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
 • 2B Ultra kan foto’s of video’s maken van de Workouts voor gebruik op social media of op de website. De Member wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld en heeft het recht publicatie te weigeren.

11. Klachten

In geval van klachten en/of vragen met betrekking tot 2B Ultra dient men zich te wenden tot de manager/instructeur/instructrice ter plaatse en/of tot 2B Ultra via info@2bultra.be.

12. Slotbepalingen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 mei 2021.
 • Op deze Algemene Voorwaarden van 2B Ultra geldt uitsluitend het Belgische Recht.
 • Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen 2B Ultra en een Member zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.
 • 2B Ultra is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe Members en voor bestaande Members.
 • De Member verklaart zich door inschrijving bij 2B Ultra akkoord met de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden, alsmede de huisregels van 2B Ultra.